ผลงานนักเรียน ม.6

ผลงานนักเรียน ม.6  ปีการศึกษา 2561

   แต่งกาพย์ยานี หัวข้อ “ชมธรรมชาติ”

This slideshow requires JavaScript.

  แต่งฉันท์  หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง”

This slideshow requires JavaScript.

ผลงานนักเรียน ม.6  ปีการศึกษา 2560

  การใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจ

   3737

 

โฆษณา