ผลงานนักเรียน ม.6

ผลงานนักเรียน ม.6

   การใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจ