ภาระงาน ชิ้นงาน ม.4

ภาคเรียนที่ 1  วิชาภาษาไทย 1  ท 31101  

1. ท่องบทอาขยาน มาตาปิตุคุณ และ อาจาริยคุณ 

2. ท่องบทอาขยาน เรื่องอิเหนา  หน้า 53 ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์

3. เขียนผังมโนภาพ จากเรื่อง นิทานเวตาล

4. แต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับ พระคุณของบิดา มารดา หรือครูอาจารย์ จำนวน 2 บท (ใช้บทร้อยกรองรูปแบบใดก็ได้ ยกเว้น กลอนสี่)

5. เขียนบันทึกการฟังและดู

6. พูดให้ความรู้ ข้อคิดหรือให้ความบันเทิงหน้าชั้นเรียน

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด     

img_12_2166_24

ภาคเรียนที่ 2  วิชาภาษาไทย 2 ท 31102  

1. ท่องบทอาขยาน จากเรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง บทที่ 2 , 3 , 10 , 22 , 139 และ จากเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์ หน้า 163 บทที่ 1 , 2 , 3 , 4  (ทั้งสองเรื่อง ให้เลือกท่องบทไหนก็ได้ เรื่องละ 1 บท)

2. แต่งโคลงสี่สุภาพ อย่างน้อย คนละ 1 บท มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดน่าน

3. ทำโครงงาน เกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษา (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน)

4. เขียนโปสการ์ดวันพ่อ ส่งในรูปแบบการเขียนไปรษณียบัตร

5. เขียนเรียงความเรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัว 1 เรื่อง ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษเอสี่

6. เขียนบันทึกการอ่าน

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด 

โฆษณา