ภาระงาน ชิ้นงาน ม.4

ภาคเรียนที่ 1  วิชาภาษาไทย 1  ท 31101  

1. ท่องบทอาขยาน มาตาปิตุคุณ และ อาจาริยคุณ

2. แต่งบทประพันธ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระคุณของบิดามารดา หรือครูอาจารย์

3. ท่องบทอาขยาน เรื่องอิเหนา  หน้า 53 ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์

4. เขียนโปสการ์ดวันแม่ ส่งในรูปแบบการเขียนไปรษณียบัตร

5. เขียนผังมโนภาพ เรื่อง นิทานเวตาล

6. แต่งบทประพันธ์เกี่ยวกับ ชาวนา

7. เขียนบันทึกการฟังและดู

8. พูดให้ความรู้ ข้อคิดหรือให้ความบันเทิงหน้าชั้นเรียน

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด     

ภาคเรียนที่ 2  วิชาภาษาไทย 2 ท 31102  

1. ท่องบทอาขยาน จากเรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง บทที่ 2 , 3 , 10 , 22 , 139 และ จากเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์ หน้า 163 บทที่ 1 , 2 , 3 , 4  (ทั้งสองเรื่อง ให้เลือกท่องบทไหนก็ได้ เรื่องละ 1 บท)

2. แต่งโคลงสี่สุภาพ อย่างน้อย คนละ 1 บท มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดน่าน

3. ทำโครงงาน เกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษา (กลุ่มละ 5-6 คน)

4. เขียนโปสการ์ดวันพ่อ ส่งในรูปแบบการเขียนไปรษณียบัตร

5. เขียนเรียงความเรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัว 1 เรื่อง

6. เขียนบันทึกการอ่าน

7. เขียนจดหมายกิจธุระ

8. เขียนผังมโนภาพ

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด