ภาระงาน ชิ้นงาน ม.6

ภาคเรียนที่ 1  วิชาภาษาไทย 5  ท 33101  

1. ท่องบทอาขยาน เรื่อง กาพย์เห่เรือ หน้า 87 จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์

2. เขียนบทความหรือเรียงความเกี่ยวกับคุณค่าของเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

3. แต่งกาพย์ยานี ไม่น้อยกว่า 2 บท เนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ ไม้ นก ปลา หรือสัตว์อื่นๆ พร้อมทั้งพรรณนาความรู้สึก ความรักความอาวรณ์ถึงบุคคลอันเป็นที่รัก

4. เขียนแสดงทรรศนะ แสดงเหตุผล หน้า 111 ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

5. เขียนเรียงความจากจินตนาการและจากอุดมคติ คนละ 1 เรื่อง

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด   

img_12_2166_24

ภาคเรียนที่  2 วิชาภาษาไทย 6 ท 33102  

1. ท่องบทอาขยาน เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ หน้า 121 – 122

2. ทำโฆษณาสินค้า หรือสปอตเชิญชวน โน้มน้าวใจ (งานกลุ่ม บันทึกลงในยูทูป ควรมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เนื้อหาและแนวคิดไม่ซ้ำกับของบุคคลอื่นที่ทำไว้แล้ว หากเป็นสินค้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจังหวัดน่าน)

3. แต่งฉันท์คนละ 2 บท มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (6.1 อินทรวิเชียรฉันท์ ,  6.2 อุเปนทรวิเชียรฉันท์,  6.3 อุปัฏฐิตาฉันท์ ,  6/6 สาลินีฉันท์)

4. เขียนพรรณนาจากรูปภาพ  1 ภาพ  ความยาวไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด

5. เขียนวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าว 5 ข่าว

 หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด   

โฆษณา