ภาระงาน ชิ้นงาน ม.6

ภาคเรียนที่ 1  วิชาภาษาไทย   ท 33101  

1. ท่องบทอาขยาน เรื่อง กาพย์เห่เรือ หน้า 87 จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์

2. เขียนบทความหรือเรียงความเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

3. ทำผังมโนภาพ เรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

4. เขียนแสดงทรรศนะเกี่ยวกับคุณค่าของวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่เรือ

5. เขียนบทความวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมซีไรต์เรื่องใดก็ได้ 1 เรื่อง 

6. เขียนแสดงเหตุผล จากกิจกรรมหน้า 111 ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

7. เขียนเรียงความจากจินตนาการและจากอุดมคติ คนละ 1 เรื่อง

8. เขียนบันทึกการอ่าน

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด   

img_12_2166_24

ภาคเรียนที่  2 วิชาภาษาไทย ท 33102  

1. ท่องบทอาขยาน เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ หน้า 121 – 122

2. ทำโฆษณาสินค้า หรือสปอตเชิญชวน โน้มน้าวใจ (งานกลุ่ม บันทึกลงในแผ่นซีดี ควรมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เนื้อหาและแนวคิดไม่ซ้ำกับของบุคคลอื่นที่ทำไว้แล้ว)

3. เขียนคำขวัญ คนละ 2 สำนวน  (เกี่ยวกับจังหวัดน่าน การรักษาความสะอาด หรือการต่อต้านคอร์รัปชั่น)

4. แต่งฉันท์คนละ 2 บท มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองน่าน (6.1 อินทรวิเชียรฉันท์ ,  6.2 อุเปนทรวิเชียรฉันท์,  6.3 อุปัฏฐิตาฉันท์ ,  6/8 สาลินีฉันท์)

5. เขียนพรรณนาจากรูปภาพ  1 รูป  ความยาวไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด

6. เขียนวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าว 5 ข่าว

7. เขียนบันทึกการอ่าน  1 เล่ม 

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด