O-NET & PISA

O-NET

(Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อสอบ O-NET ปีล่าสุด

images (2)  ป.6 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

images (2)  ม.3 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

images (2)  ม.6 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

images (2)  ป.6 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2558

images (2)   ม.3 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2558

images (2)   ม.6 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2558

images (2)เฉลย-61-ภาษาไทย-ป6-ปีการศึกษา-2558

images (2)เฉลย-91-ภาษาไทย-ม3-ปีการศึกษา-2558

images (2)เฉลย-01-ภาษาไทย-ม6-ปีการศึกษา-2558

เส้น5

pisa

(Programme  for  International  Student  Assessment) คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานของ OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นองค์กรของ 34 ประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ ในปลายทศวรรษที่ 1990 ประเทศสมาชิกของ OECD มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินว่า เด็กอายุ 15 ปีทั่วโลก มีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมในสังคมเพียงใด โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลก ในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน  PISA มีการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ใน 3 ด้านคือการอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน

images (2)pisa 1

images (2)เฉลย pisa 1

images (2)pisa 2

images (2)เฉลย pisa 2

images (2) ตัวอย่างข้อสอบ

เส้น5

img_12_2166_24