Posted in เกร็ดวรรณกรรม

ทศชาดก

  ทศชาดก  เป็นชาดกที่สำคัญ กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ ชาดกทั้ง 10 เรื่อง เพื่อให้จำง่าย มักนิยมท่องโดยใช้พยางค์แรกของแต่ละชาติ คือ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว  

    โดยในแต่ละชาติ พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆซึ่งเรียกว่า ทศบารมี อันได้แก่  

ชาติที่ 1 เพื่อบำเพ็ญเนกขัมมบารมี – เตมียชาดก (เต)

ชาติที่ 2 เพื่อบำเพ็ญวิริยบารมี – มหาชนกชาดก (ช)

ชาติที่ 3 เพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมี – สุวรรณสามชาดก (สุ)

ชาติที่ 4 เพื่อบำเพ็ญอธิษฐานบารมี – เนมิราชชาดก (เน)

ชาติที่ 5 เพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี – มโหสถชาดก (ม)

ชาติที่ 6 เพื่อบำเพ็ญศีลบารมี – ภูริทัตชาดก (ภู)

ชาติที่ 7 เพื่อบำเพ็ญขันติบารมี – จันทชาดก (จ)

ชาติที่ 8 เพื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมี – นารทชาดก (นา)

ชาติที่ 9 เพื่อบำเพ็ญสัจจบารมี – วิทูรชาดก (วิ)

ชาติที่ 10 เพื่อบำเพ็ญทานบารมี – เวสสันดรชาดก (เว)    

 

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s