Posted in ภาระงาน ชิ้นงาน

ภาระงาน ชิ้นงาน ชั้น ม.6

ภาคเรียนที่ 1  วิชาเสริมทักษะภาษาไทย ท 33202  

1. ท่องบทอาขยาน เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ หน้า 121 – 122

2. ทำโฆษณา หรือบทพูดเชิญชวน โน้มน้าวใจ (งานกลุ่ม)

3. เขียนคำขวัญ คนละ 2 สำนวน

4. แต่งฉันท์ คนละ 2 บท โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองน่าน

5. เขียนบรรยายเหตุการณ์หรือเล่าเรื่อง

6. เขียนพรรณนาจากรูปภาพ

7. เขียนอธิบายหรือเขียนแสดงความรู้

8. เขียนบันทึกการอ่าน

# หมายเหตุ คะแนนเก็บคิดเป็น  50 % ของคะแนนทั้งหมด   

 

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s