Posted in การใช้ทักษะภาษา

การวินิจสาร

     การอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร  

  1. ความหมายของการวิเคราะห์และวินิจสาร

การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะออกเป็นส่วนๆเพื่อพิจารณาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น วิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค

การวินิจสาร หมายถึง การพิจารณาสารด้วยความเอาใจใส่ให้ได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้วินิจ

การวิเคราะห์วินิจสาร หมายถึงการแยกงานเขียนออกเป็นส่วนๆเพื่อนำมาพิจารณาในลักษณะของการตีความ

  1. กระบวนการวิเคราะห์และวินิจสาร การอ่านวิเคราะห์และวินิจสารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ขณะที่อ่าน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางภาษา ประสบการณ์ ตลอดจนวิจารณญาณของผู้อ่าน อันเป็นระดับการอ่านที่ต้องใช้สติปัญญาสูงในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนาของผู้เขียนและเข้าใจเนื้อเรื่อง ดังนั้นการอ่านงานเขียนด้วยวิธีวิเคราะห์และวินิจ จึงต้องอ่านอย่างพิจารณา ไตร่ตรอง แยกแยะหาเหตุผลเพื่อสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนนั้นๆได้ อันจะส่งผลให้ผู้อ่านเป็นผู้มีเหตุผล มีความรอบรู้สามารถนำประโยชน์จากการอ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิต

  กระบวนการวิเคราะห์และวินิจสาร แยกออกเป็น 2 ขั้นตอนโดยแบ่งเป็นขั้นๆดังนี้   

1 การวิเคราะห์สาร งานประพันธ์ใช้รูปแบบใด – แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วนๆ – แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียด – พิจารณากลวิธีในการนำเสนอเรื่อง

2 การวินิจสาร – พิจารณาเนื้อความตอนใดเป็นข้อเท็จจริงหรือความรู้ความคิดเห็นหรือทรรศนะ อารมณ์หรือความรู้สึก – พิจารณาเนื้อความว่า ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร เพื่อให้แง่คิดอย่างไร – พิจารณาสารสำคัญที่สุด และสาระสำคัญรองๆลงไปคืออะไร

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ การใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาให้เหมาะสมกับระดับของงานเขียนในขณะที่กำลังอ่านวิเคราะห์และวินิจสารหนังสือ จะมีความคิดเกิดขึ้นในสมอง 2 ชนิด คือ

  1. ความคิดแทรก คือ ความคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังอ่านเรื่องราว ความคิดแทรกของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน และเกิดในโอกาสและวาระที่ไม่ซ้ำกัน
  2. ความคิดเสริม คือความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่อ่านเรื่องราวจบแล้ว ความคิดเสริมอาจต่างเรื่องหรือประเด็นไปจากสารในเรื่อง แต่จะมีความเกี่ยวเนื่องกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลและโอกาส

น้ำเสียง หมายถึง น้ำเสียงของนักเขียนในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง ควรสอดคล้องเหมาะสมต่อเนื้อเรื่องและยุคสมัยที่นักเขียนมีชีวิตอยู่ โดยจะเขียนถึงสิ่งต่างๆด้วยน้ำเสียงต่างๆ เช่น ชื่นชม ประชดประชัน

  1. ประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร  

3.1 เพื่อความรู้ เป็นการอ่านที่ต้องพิจารณา ไตร่ตรองอย่างละเอียดและเลือกความรู้ที่เหมาะสมไปใช้ในโอกาสที่ถูกต้อง

3.2 เพื่อแก้ปัญหา เป็นการสร้างสรรค์สติปัญญา ความคิด ฝึกการใช้วิจารณญาณเพื่อสามารถตัดสินและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

3.3 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สิ่งที่ได้จากงานเขียนได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เป็นความคิดที่พัฒนาจะส่งผลมาถึงบุคลิกภาพที่ดี

3.4 เพื่อความสนุกสนาน ผู้อ่านย่อมได้รับความสนุกสนานเพื่อแยกแยะและพิจารณาเนื้อความ

3.5 เพื่อเป็นนักวิจารณ์ ต้องอาศัยความสามารถในการตีความ วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นตลอดจนประเมินค่างานเขียนได้

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s