Posted in เกร็ดวรรณกรรม

100 หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

           รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408 – 2519) เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร  เชียงกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ “โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ”  ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2541

ประเภทบันเทิงคดี (FICTION)

   ก. กวีนิพนธ์และบทละคร   
1. ประชุมโคลงโลกนิติ – สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
2. เสภาศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง
3. นิราศหนองคาย – หลวงพัฒนพงศ์ภักดี
4. สามัคคีเภทคำฉันท์ – ชิต บุรทัต
5. มัทนะพาธา – พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. โคลงกลอนของครูเทพ – เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
7. บทละครเรื่องพระลอ – พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
8. ขอบฟ้าขลิบทอง – อุชเชนี
9. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. – นายผี
10. บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี
11. บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ – จิตร ภูมิศักดิ์
12. จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย – ทวีปวร
13. กวีนิพนธ์ – อังคาร กัลยาณพงศ์
14. ขอบกรุง – ราช รังรอง
15. เพียงความเคลื่อนไหว – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  ข. นิยาย
16. ละครแห่งชีวิต – ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์
17. กามนิต – เสฐียรโกเศศ, นาคะประทีป
18. ดำรงประเทศ – เวทางค์
19. ผู้ชนะสิบทิศ – ยาขอบ
20. หนึ่งในร้อย – ดอกไม้สด
21. บางระจัน – ไม้ เมืองเดิม
22. หญิงคนชั่ว – ก. สุรางคนางค์
23. พล นิกร กิมหงวน – ป. อินทรปาลิต
24. ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง – สด กูรมะโรหิต
25. เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฏฐี – ร.จันทพิมพะ
26. เมืองนิมิตร – ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์
27. แม่สายสะอื้น – อ. ไชยวรศิลป์
28. พัทยา – ดาวหาง
29. แผ่นดินนี้ของใคร – ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
30. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร – แย้ม ประพัฒน์ทอง
31. ปีศาจ – เสนีย์ เสาวพงศ์
32. สี่แผ่นดิน – ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
33. ทุ่งมหาราช – มาลัย ชูพินิจ
34. แลไปข้างหน้า – ศรีบูรพา
35. เสเพลบอยชาวไร่ – รงค์ วงษ์สวรรค์
36. จดหมายจากเมืองไทย – โบตั๋น
37. เขาชื่อกานต์ – สุวรรณี สุคนธา
38. สร้างชีวิต – หลวงวิจิตรวาทการ
39. ตะวันตกดิน – กฤษณา อโศกสิน
40. สร้อยทอง – นิมิตร ภูมิถาวร
41. พิราบแดง – สุวัฒน์ วรดิลก
42. ลูกอีสาน – คำพูน บุญทวี

  ค. เรื่องสั้น
43. นิทานเวตาล – น.ม.ส.
44. จับตาย : รวมเรื่องเอก – มนัส จรรยงค์
45. เรื่องสั้นของป. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน) – ป. บูรณปกรณ์
46. เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ ส. ธรรมยศ
47. พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง ของถนอม มหาเปารยะ
48. ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่นๆ – จันตรี ศิริบุญรอด
49. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ อิศรา อมันตกุล
50. เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ – อาจินต์ ปัญจพรรค์
51. ฟ้าบ่กั้น – ลาว คำหอม
52. ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า “เพื่อนเก่า” – เสนอ อินทรสุขศรี
53. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์ – ฮิวเมอร์ริสต์
54. ฉันจึงมาหาความหมาย – วิทยากร เชียงกูล
55. คนบนต้นไม้ – นิคม รายวา

ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION)

  ก. ประวัติศาสตร์
56. ประวัติกฎหมายไทย – ร. แลงกาต์
57. นิทานโบราณคดี – สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
58. โฉมหน้าศักดินาไทย – จิตร ภูมิศักดิ์
59. กบฏ ร.ศ. 130 – เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์
60. เจ้าชีวิต – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
61. ศาลไทยในอดีต – ประยุทธ สิทธิพันธ์
62. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย 2352-2453 ด้านสังคม – ชัย เรืองศิลป์
63. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325 – 2416 – ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

  ข. การเมือง,ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์
64. ทรัพยศาสตร์ – พระยาสุริยานุวัตร
65. เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 – กุหลาบ สายประดิษฐ์
66. ความเป็นอนิจจังของสังคม – ปรีดี พนมยงค์
67. ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก – เดือน บุนนาค
68. โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร – สนิท เจริญรัฐ
69. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง – ดิเรก ชัยนาม
70. สันติประชาธรรม – ป๋วย อึ๊งภากรณ์
71. ห้าปีปริทัศน์ – ส. ศิวรักษ์
72. “วันมหาปิติ” วารสาร อมธ.ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม 2516 – องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ค. ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์
73. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ – วิทย์ ศิวะศิริยานนท์
74. ประติมากรรมไทย – ศิลป พีระศรี
75. วรรณสาส์นสำนึก – สุภา ศิริมานนท์
76. วิทยาวรรณกรรม – พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
77. ความงามของศิลปไทย – น. ณ ปากน้ำ
78. ภาษากฎหมายไทย – ธานินทร์ กรัยวิเชียร
79. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี – เจตนา นาควัชระ และมล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
80. แสงอรุณ 2 – แสงอรุณ รัตกสิกร

  ง. สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม
81. พระราชพิธีสิบสองเดือน – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
82. สาส์นสมเด็จ – สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
83. 30 ชาติในเชียงราย – บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
84. เทียนวรรณ – สงบ สุริยินทร์
85. กาเลหม่านไต – บรรจบ พันธุเมธา
86. นิทานชาวไร่ – น.อ.สวัสดิ์ จันทนี
87. ภารตวิทยา – กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
88. ฟื้นความหลัง – พระยาอนุมานราชธน
89. ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ – จิตร ภูมิศักดิ์
90. อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร – หม่อมศรีพรหมา กฤดากร
91. 80 ปีในชีวิตข้าพเจ้า – กาญจนาคพันธ์

  จ. ศาสนา, ปรัชญา
92. พระประวัติตรัสเล่า – สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
93. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน – สุชีพ ปุญญานุภาพ
94. ปัญญาวิวัฒน์ – สมัคร บุราวาศ
95. พุทธธรรม – พระธรรมปิฎก
96. อิทัปปัจจยตา – พุทธทาสภิกขุ

  ฉ. ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์
97. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ – เจ้าพระยาทิพากรวงษ์
98. แพทยศาสตร์สงเคราะห์ – คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที่ 5
99. ธรรมชาตินานาสัตว์ – บุญส่ง เลขะกุล
100. ขบวนการแก้จน – ประยูร จรรยาวงษ์

             

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s