พลังของภาษา

พลังของภาษา

ภาษาช่วยให้มนุษย์รู้จักคิดโดยแสดงออกผ่านทางการพูด  การเขียน และการกระทำ  ซึ่งเป็นผลจากการคิด  ถ้าไม่มีภาษามนุษย์จะคิดไม่ได้  ถ้ามนุษย์มีภาษาน้อย มีคำศัพท์น้อยความคิดของมนุษย์ย่อมแคบไม่กว้างไกล  ผู้ที่ใช้ภาษาได้ดีจะมีความคิดดีด้วย  ส่งผลให้การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆดีขึ้นตามไปด้วย  ผู้ที่ใช้ภาษาได้ดีจะมีความคิดดีด้วย  เมื่ออ่านแล้วสามารถจับใจความและสรุปความได้  ย่อมส่งผลให้อ่านสาระวิชาความรู้ในแขนงต่างๆได้อย่างเข้าใจ  ดังนั้นผู้ที่จะเรียนวิชาใดๆให้ได้ดี  ควรจะมีทักษะทางภาษาไทยอย่างดีเสียก่อน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะเพื่อแสวงหาความรู้ต่อไป

นอกจากนี้มนุษย์ยังใช้ความคิดและถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา  ซึ่งส่งผลไปสู่การกระทำผลของการกระทำส่งผลไปสู่ความคิด  ความคิดที่ดีย่อมช่วยกันธำรงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  มีไมตรีต่อกัน  ช่วยเหลือกันด้วยการใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร ช่วยให้คนปฏิบัติตนตามเกณฑ์ของสังคม  เช่น  การเจรจาเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขาย  ล้วนมีภาษาเป็นสื่อกลางทั้งสิ้น

ภาษาช่วยให้มนุษย์เกิดการพัฒนา  โดยใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การอภิปรายโต้แย้งเพื่อนไปสู่ผลสรุป  มนุษย์ใช้ภาษาในการเรียนรู้  จดบันทึกความรู้  แสวงหาความรู้ และช่วยจรรโลงใจด้วยการอ่านบทกลอน  ร้องเพลง  ภาษาจึงมีพลังในตนเอง  เพราะภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมาย  การใช้ภาษา ถ้อยคำ  จึงทำให้เกิดความรู้สึกต่อผู้รับสาร  เช่นเกิดความชื่นชอบ  ความรัก  ความรู้สึกอคติ  เหล่านี้ล้วนเกิดจากพลังของภาษาทั้งสิ้น (http://tuithai.blogspot.com)

โดยสรุปแล้ว พลังของภาษา ก็คือ อิทธิพลของภาษาที่มีผลต่อมนุษย์นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางด้านพฤติกรรม ความคิด จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ หรืออื่นๆ

ตัวอย่างภาษาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ 

ขนมมงคล

in6  ความหมายของขนมมงคล

ต้นไม้มงคล

in6  ความหมายไม้มงคลแต่ละชนิด 

in6   พลังของภาษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s