Posted in Uncategorized

เรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ

เรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ

จินตนาการ หมายถึง ความคิดคำนึงของมนุษย์ โดยมี ประสบการณ์เป็นพื้นฐานอาจเป็นเรื่องในอดีต อนาคต หรือ ปัจจุบัน

ประเภทของจินตนาการ

1.จินตนาการเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

2.จินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่มีในอนาคต

3.จินตนาการเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ขณะปรากฏ ณ ที่ใดที่หนึ่ง

จินตนาการเป็นความสามารถทางความคิดเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถเรียนรู้ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์

 การส่งเสริมจินตนาการ

1. สะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. หมั่นใช้ความคิด คิดกว้าง ไกล แปลกใหม่ แตกต่าง เกี่ยวกับอดีต ปัจจุบันและอนาคต

3. หาโอกาสแสดงจินตนาการ

อุดมคติ = แนวทางอันสูงสุด    อุดม = สูงสุด

อุดมคติ ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี  ความงาม และความจริง

อุดมคติปรากฏในที่ต่างๆ เช่น

1.คำขวัญ — เสียชีพอย่าเสียสัตย์ — สละชีพเพื่อชาติ

2.สุภาษิต — ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน — ทำดีได้ดี

หัวข้อเรียงความในโลกอุดมคติ  เช่น  ความเพียร ความเสียสละ  ความกตัญญู

การเขียนเรียงความ

1. การเลือกเรื่อง

2. กำหนดจุดมุ่งหมาย

3. รวบรวมข้อมูล

4. วางโครงเรื่อง

5. ลงมือเขียน

6. ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง

ขั้นตอนในการเขียนเรียงความ

1. การเลือกเรื่องควรเลือกเรื่องที่คนกำลัง สนใจและเป็นเรื่องที่ผู้ เขียนมีความรู้ การเสนอ เรื่องราวและความคิด

2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ควรกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเรียงความที่จะเขียนนี้ต้องการเขียนให้ใครอ่าน ต้องการสื่อสารกับใคร

3. การรวบรวมข้อมูล ผู้เขียนจะต้องหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน  การรวบรวมความรู้อาจจะทำได้หลายวิธี

4. การวางโครงเรื่อง การวางโครงเรื่องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานเขียนทุกประเภท เพราะจะทำให้การเขียนมีเอกภาพ สัมพันธภาพ

5. การลงมือเขียน ควรเขียนด้วยความตั้งใจ โดยลำดับความคิดตามโครงเรื่องที่กำหนด และใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจน ชวนให้ผู้อ่านสนใจ

6. การทบทวน ควรอ่านทบทวนเรียงความที่เขียนเสร็จแล้วอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาสาระสอดคล้องกับชื่อเรื่องหรือไม่

กลวิธีในการเขียนเรียงความ

1. การตั้งชื่อเรื่อง  ชื่อเรื่องนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเพราะเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านจะอ่านก่อนเสมอ

การตั้งชื่อเรื่องตามเนื้อหา เช่น -เสน่ห์กระดาษสา -เมืองสมุนไพร -ล้มบอล : มะเร็งร้ายในวงการลูกหนัง   -ซีดีผีไม่มีวันตาย

การตั้งชื่อเรื่องโดยใช้คำถาม เช่น   จริงหรือ… รักวัวให้ถูกรักลูกให้ตี

การตั้งชื่อเรื่องโดยใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น

-รมต. อ่อนนอกแข็งใน   -ยุคโลกาภิวัฒน์หรือโลกาพิบัติ

2. การเขียนบทนำ บทนำเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสนใจจากผู้อ่าน ดังนั้น ผู้เขียนจะต้องใช้กลวิธีการเขียนบทนำ เพราะถ้าสามารถขึ้นต้นด้วยความน่าสนใจ ผู้อ่านก็จะอ่านติดตามเนื้อเรื่องต่อไป

3. การเขียนเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องเป็นส่วนที่ยาว และสำคัญที่สุด เพราะรวบรวมความคิดและข้อมูลทั้งหมด ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าในเนื้อเรื่อง จะต้องมีสัมพันธภาพ คือ ร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน

ข้อควรคำนึงในการเขียนเนื้อเรื่อง 1) ใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตามความหมาย ใช้ตัวสะกดให้ถูกต้องตามพจนานุกรม 2) ใช้สำนวนโวหารให้ เหมาะกับเรื่อง

4. การเขียนบทสรุป การเขียนบทสรุปเป็นส่วนที่มีความต่อเนื่องจากเนื้อเรื่อง และเป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องการบอกให้ผู้อ่านทราบว่าข้อมูลทั้งหมด เสนอมาได้จบลงแล้ว ผู้เขียนควรมีกลวิธีที่จะปิดเรื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบ

pinkpig-015  pinkpig-015pinkpig-015pinkpig-015pinkpig-015pinkpig-015

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องที่มาจากความคิด ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ของผู้เขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต
หลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
– ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
– คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง
– วางโครงเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
– เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน
– ในการตั้งชื่อเรื่องควรตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
– เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย
– รักษาความสะอาดในการเขียน
– เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ ถูกกาลเทศะ
– เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
– เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
– วางรูปสระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง

 

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s