Posted in ภาษาไทย ม4

ส่งสารด้วยการเขียน

   การเขียน คือ การแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึก และความต้องการของผู้ส่งสารออกไปเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านเข้าใจ ได้รับทราบความรู้ ความคิดความรู้สึก และความต้องการเหล่านั้น ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักเขียน ก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด และประสบการณ์แก่บุคคลชั้นหลังๆ ได้โดยถูกต้องสมบูรณ์ เพราะการถ่ายทอดโดยวิธีบอกเล่าปากต่อปาก อาจทำให้สารตกหล่นหรือคลาดเคลื่อนได้ง่าย

การเขียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้เขียนเป็นสำคัญ

ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องมีความสามารถหลายอย่างประกอบกัน ดังนี้     

 1. มีความรู้ดีพอในเรื่องที่ตนเขียน และมีวัตถุประสงค์แจ่มแจ้งว่าต้องการสื่อสารเพื่อเหตุใด เพื่อใคร
 2. เลือกรูปแบบเหมาะแก่เนื้อหา
 3. ใช้ถ้อยคำสำนวนเหมาะแก่เนื้อหา โดยคำนึงถึงวัย เพศ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้รับสาร ใช้ภาษาให้ถูกระดับ
 4. ใช้ถ้อยคำสำนวนมีความหมายชัดเจน
 5. ใช้ถ้อยคำสำนวนอันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาสุภาพ ได้แก่ ถ้อยคำสำนวนที่นิยมใช้เป็นภาษาเขียนโดยทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ในท้องถิ่น และไม่เป็นสำนวนภาษาต่างประเทศ

     กระบวนการเขียนและกระบวนการคิดเป็นอย่างไร

กระบวนการเขียนที่ดี

 1. เลือกใช้คำที่สื่อความหมายได้แจ่มแจ้ง ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด เหมาะสมแก่ระดับของผู้อ่าน และแก่รูปแบบการเขียน
 2. เขียนตัวอักษรให้อ่านง่าย และมีขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษ และความสะดวกของผู้อ่าน
 3. เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี คำนึงถึงการสะกดคำ การวางรูปสระ รูปวรรรยุกต์ และเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้อง
 4. แต่งประโยคมีใจความบริบูรณ์ ลำดับประโยค ลำดับความให้เข้าใจง่าย ไม่วกวน ไม่ก่อให้เกิดความงุนงงสงสัย
 5. เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
 6. ขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อมีข้อคิดที่เสนอเป็นตอนใหม่ โดยให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับย่อหน้าที่มาก่อน

กระบวนการคิด มักมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. เกิดความต้องการ มีความประสงค์ที่จะเขียน
 2. คิดหาวิธีทางต่างๆให้บรรลุตามความประสงค์
 3. เปรียบเทียบและเลือกว่าวิถีทางใดจะยากง่ายกว่ากัน และเป็นที่พอใจแก่ตนมากน้อยกว่ากัน
 4. เมื่อเลือกวิถีทางแล้ว ก็แยกแยะว่าในการเขียนจะเริ่มกล่าวตรงไหนก่อน
 5. ลำดับข้อคิดที่เกิดขึ้นในสมอง วางโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
 6. พยายามลงมือเขียน ตรวจสอบการเริ่มต้นของเขียนอีกครั้งหนึ่ง
 7. ตัดสินใจว่าจะใช้ถ้อยคำสำนวนชนิดใด
 8. เมื่อเขียนข้อความที่คิดไว้หมดแล้ว ก็หาวิธีจบงานเขียนของตน อาจจะใช้การเสนอแนะ ให้ข้อคิด หรือเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจบงานเขียนของตนเอง

                     

 

 

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s