ตัวอย่างผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

แต่งฉันท์ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

แต่งโคลงสี่สุภาพ หัวข้อ “รักน่าน”

0001

 

 

 

 

 

 

โฆษณา